AYNA MAHR. AYAR SIMI (KUCUK-3,80 MM.)

Reference No ST11-0036
OEM No 33722180
Model No STEYR 8073

Steyr & Basak